New Normal ของธุรกิจในยุค VUCA World

   การระบาดของโคโรนาไวรัส หรือโควิด-19 ที่มีความไม่แน่นอน คาดเดาได้ยากถึงระดับความรุนแรง สามารถเกิด Super Spreader ขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจน และยังไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อใด รวมไปถึงสถานการณ์สงครามรัสเซีย ยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างหนัก ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความเป็น VUCA World ของโลกยุคปัจจุบันได้ดีที่สุด แถมยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบริหารจัดการของธุรกิจทั่วโลก

New Normal ของธุรกิจในยุค VUCA World

VUCA คำศัพท์ที่คนในวงการบริหารธุรกิจและการจัดการต้องทราบ!

VUCA มาจากคำย่อของ Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C) และ Ambiguity (A) โดยอักษรย่อทั้ง 4 ตัวนี้เป็นแนวความคิดที่ถูกนำเสนอตีแผ่โดย โรงเรียนการทหารชื่อดังของสหรัฐ The United States Army War College เพื่อสะท้อนสภาวะโดยรวมของสถานการณ์ในยุคสมัยใหม่ช่วงภายหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา ที่มีความ “ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ” ต่อมา VUCA หรือ VUCA World ได้กลายมาเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการบริหารจัดการ นำเสนอถึงความท้าทายในการทำธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คุณเองควรตระหนักว่ามีในรูปแบบใดบ้าง เพื่อเตรียมตัวรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง

เรามาส่องรายละเอียดของความท้าทายแต่ละด้านกันดีกว่าครับ

  1. Volatility (V) = ความผันผวน

สถานการณ์มีความผันผวนสูง ไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่มั่นคง หรือไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานเท่าใด เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่อนข้างฉับพลันในระยะเวลาอันสั้น ไม่มีช่วงให้ค่อย ๆ ปรับตัว ยกตัวอย่างเช่น ราคาสินค้าผันผวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขาดตลาดเนื่องจากโควิด-19

  1. Uncertainty (U) = ความไม่แน่นอน

สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูง มีความเสี่ยง ซึ่งส่งผลต่อการชะลอตัวของการตัดสินใจ หรือเกิดภาวะชะงัก ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่กำลังรอเปิดตัวของคู่แข่งทำให้การตลาดของบริษัทชะงักรอลุ้นผล หรือข่าวที่บริษัทกำลังจะถูกเปลี่ยนมือเจ้าของทำให้พนักงานเป็นกังวล

  1. Complexity (C) = ความซับซ้อน

สถานการณ์มีความซับซ้อนสูง มักมีส่วนหรือปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนอาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ยกตัวอย่างเช่น การทำธุรกิจในหลายประเทศซึ่งแต่ละประเทศต่างมีกฎระเบียบข้อบังคับทางการค้าและ Requirement เป็นของตนเอง แถมยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอีกด้วย

  1. Ambiguity (A) = ความคลุมเครือ

สถานการณ์มีความคลุมเครือสูง มีความสับสน สามารถตีความได้หลากหลาย (แม้จะมีข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม) ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการของธุรกิจในการกระโดดเข้าไปเล่นในตลาดใหม่ที่เพิ่งเริ่มเติบโต หรือการเปิดตลาดการค้าเสรีที่ยังคลุมเครือว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียกันแน่?

ไม่ว่าองค์กรไหนก็มีโอกาสพบสถานการณ์ที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (หรือหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน) การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับ VUCA World จึงกลายเป็น New Normal ที่สำคัญขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะความเสี่ยงดังที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ธุรกิจในปีที่ผ่านมา

มีผู้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์โลกแห่ง VUCA แบบนี้ไว้ว่า ผู้บริหารหรือผู้นำทีมจำเป็นต้องเตรียมพร้อมใน 4 ด้านหลัก ๆ ซึ่งสามารถเรียบเรียงตัวอักษรย่อเป็นคำว่า VUCA ได้เช่นเดียวกัน คือ

  • Vision (V) = การมีวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนและเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ เข้าใจว่าทุกอย่างรอบตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยการมองภาพกว้างและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมทั้งเตรียมทรัพยากรให้พร้อมรองรับทุกความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น
  • Understanding (U) = การทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ โดย “ข้อมูล” ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและอัปเดตถูกต้อง คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
  • Clarity (C) = การสร้างความชัดเจน ประมวลผลข้อมูล วางแผน ปรับโครงสร้าง จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน และอาจตัดตัวแปรที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัว
  • Agility (A) = การทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไว (Agility) เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ รวมไปถึงการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิดความเข้าใจที่แม่นยำตรงกัน ไม่คลาดเคลื่อน (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)

อย่างไรก็ตาม การรับมือกับสถานการณ์ VUCA World นั้น ไม่ใช่แค่เพียงหน้าที่ของผู้บริหารเท่านั้น หากแต่พนักงานองค์กรก็จะต้องปรับตัวให้สามารถขับเคลื่อนและเดินหน้าไปตามแนวทางและเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยการพัฒนาและเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะหากพนักงานไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ธุรกิจก็ไม่สามารถไปรอดได้เช่นกัน

เรียกได้ว่ายุค VUCA World นี้ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมตลอดเวลาจริง ๆ ครับ เพราะถ้าช้า ก็อาจจะไม่ทันการณ์

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104