Agile แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

Agile แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

หัวใจหลักของแนวคิดแบบ Agile คือการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร เพราะตัวแปรหลักของแนวคิดนี้ก็คือวัฒนธรรมขององค์กร ที่แต่ละองค์กรมีไม่เหมือนกัน ดังนั้นการจะนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ให้ได้ผลองค์กรจะต้องหาวิธีปรับให้เข้ากับรูปแบบของตนเอง กล่าวคือไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในเรื่องนี้

Agile คืออะไร

จะออกเสียงว่า “อไจล์” หรือ “อา-ไจล์” ก็ไม่ผิด ส่วนความหมายมันคือ “แนวคิดในการทำงาน” ซึ่งไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนของการทำงาน เดิมทีได้รับความนิยมในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อมาได้ถูกนำมาปรับใช้กับการพัฒนาสินค้าและบริการอื่น ๆ เนื่องจากแนวคิดนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของคนและการสื่อสารในทีม โดยเน้นเรื่องของความชัดเจนและรวดเร็ว ทำให้งานสามารถพัฒนาให้เกิดความรวดเร็วขึ้นได้

หลักการทำงาน

Agile เป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนลง แล้วไปมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารของทีมมากขึ้น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ได้เร็วขึ้น จากนั้นนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อรวบรวมผลความพึงพอใจแล้วนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น ด้วยแนวคิดนี้จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยสามารถลดขั้นตอนต่าง ๆ ไปได้อย่างมาก

ทำไมต้องลดขั้นตอน

เดิมเราคุ้นเคยกับรูปแบบการพัฒนาแบบ Waterfall Process ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนว่าจะต้องเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งก่อนจะไปขั้นตอนที่สอง แล้วไปสาม สี่ และ ห้าต่อไป แต่การพัฒนาแบบนี้เริ่มไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนมากขึ้น หากใช้การพัฒนาแบบเดิมจะเกิดความล่าช้า ซึ่งทำให้เสียเวลาในการพัฒนามากเกินไป เพื่อปรับให้การพัฒนาตอบโจทย์กับความต้องการของยุคสมัยจึงต้องนำ Agile เข้ามาใช้

เปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน

นอกจากแนวคิดนี้จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานแล้ว ยังมีการเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานอีกด้วย จากเดิมที่องค์กรจะมีการแบ่งฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน แล้วรอคอยการส่งมอบงานจากแต่ละฝ่ายลงมาเป็นลำดับขั้น นั้นหมายถึงงานจะต้องเสร็จในแต่ละฝ่ายก่อนส่งมอบทำให้เกิดความล่าช้า หากใช้แนวคิดใหม่ในการทำงานจะเป็นการเลือกเอาคนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่กำลังพัฒนาเข้าไว้ด้วยกัน แล้วทำหน้าที่ของแต่ละคนให้เสร็จในกลุ่มย่อยเลยในตัว นั้นคือการใส่คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในโครงการโดยตรง ไม่ใช่ใส่แผนกหรือฝ่ายลงไปในโครงการ

ใช้ Agile อย่างไรให้ได้ผล

หัวใจของแนวคิดการทำงานแบบนี้คือ “คน” และ “การสื่อสารระหว่างกันภายในทีม” คนในทีมต้องให้เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน ด้วยความหลากหลายของสมาชิกภายในทีมรูปแบบนี้ จะช่วยให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ในวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว คนในทีมต้องมองที่ความสำเร็จของงานที่จะพัฒนาออกมาเป็นหลัก เรื่องนี้องค์กรจะต้องหาทางออกแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของตนให้ได้จึงจะได้ผล

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104