กฎหมายเบื้องต้น ที่เจ้าของกิจการไม่ควรพลาด

ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการขนาดเล็กจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องกฎหมาย ส่วนใหญ่ห่วงแต่เรื่องการเสียภาษี แน่นอนว่ามักจะมองหาแต่วิธีการหลบเลี่ยงภาษีเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ควรทำอย่างนั้น เพราะมีกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจ จะได้ไม่พลาดท่าเสียทีทำให้กิจการของตัวเองมีปัญหาแบบไม่ตั้งใจ มาดูกันว่า กฎหมายเบื้องต้น ที่เจ้าของกิจการควรจะต้องรู้จักมีอะไรบ้าง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ ได้ทำการบัญญัติรวมกันเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยได้เรียกว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โดยได้จำแนกออกเป็น 6 บรรพ คือว่าด้วยของหลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก ตามลำดับ โดยเหตุผลที่ทางประเทศไทยได้ทำการจัดทำประมวลฏหมายขึ้นมาโดยนำเอากฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์มารวมกันเป็นฉบับเดียวนั้น เนื่องจากการร่างกฏหมายในด้านการค้าพาณิชย์ยังไม่เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังหลักทั่วไปในกฏหมายแพ่งสามารถที่จะนำมาใช้ร่วมกับกฏหมายพาณิชย์ได้

กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน

เรื่องของการเงินก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ว่ารูปแบบหรือวิธีการของการเก็บ การฝาก และการลงทุนทางการเงินแบบไหนที่จะเข้าข่ายการฟอกเงิน การออกเช็คแบบไหนอาจจะนำพามาซึ่งความเดือดร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจได้ เรื่องเหล่านี้ต้องศีกษา เพราะทุกวันนี้เรื่องของการเงินมีการพัฒนาไปเร็วมาก และบางเรื่องกฎหมายไม่ให้การรองรับ

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน คือกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้านความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร กฎหมายในเรื่องนี้ที่ควรทำความเข้าใจ ได้แก่ การจ้างแรงงานต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกันสังคม และการเลิกจ้าง

กฎหมายเรื่องภาษี

ภาษีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของกิจการจะต้องให้ความสำคัญ จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ยิ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้วยแล้วมีมากมายหลายตัวที่ต้องเรียนรู้ ภาษีที่จำเป็นต้องรู้ได้แก่ ภาษีรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีอากร และภาษีบำรุงท้องถิ่น เรียนรู้แล้วทำให้ถูกต้องทุกเรื่องจะได้บริหารกิจการได้อย่างสบายใจ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เป็นกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้เต็มรูปแบบให้เจ้าของกิจการให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น Supplier ซึ่งหากมีการละเมิดเกิดขึ้น เจ้าของกิจการจะต้องได้รับโทษ ซึ่งสามารถเกี่ยวพันทั้งทางแพ่ง อาญา และโทษปกครอง แล้วแต่กรณีการละเมิด โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นกฎหมายใหม่ ที่กำลังมีการออกกฎหมายลูกในประเด็นต่าง ๆ ผู้ประกอบกิจการจึงควรต้องติดตามข้อมูลใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

กฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ เฉพาะธุรกิจ

ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจมีมากมาย ทำให้กฎหมายต่าง ๆ ก็มีมากมายตามไปด้วย ถ้ากิจการของคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารก็ต้องเรียนรู้พระราชบัญญัติอาหาร ถ้ากิจการเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคารก็ต้องรู้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และอีกหลาย ๆ เรื่องตามแต่ลักษณะของกิจการของคุณ

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104