“ลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจ”ได้ด้วยเทคนิคนี้

PEST Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาว เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological) เรียกรวม ๆ ด้วยตัวย่อว่า PEST นั่นเอง

PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว ส่วน SWOT คือการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

โดยปัจจัยในแต่ละด้านของ PEST Analysis จะมีลักษณะประมาณใด ตามไปดูรายละเอียดเพื่อเสริมความเข้าใจกันเลยครับ

  • Political Factors (P) / การเมือง 🏛️ – นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ จากทางภาครัฐ ตลอดจนแนวโน้มของสถานการณ์การเมืองระดับโลก มีผลกระทบต่อบรรยากาศการทำธุรกิจและตลาดการค้าโดยภาพรวม จึงควรถูกนำมาประเมินผลเพื่อดูผลกระทบต่อธุรกิจของคุณด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงทางการเมือง แนวทางเสียภาษี ระเบียบทางการค้าและการนำเข้า ระเบียบด้านความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน ฯลฯ
  • Economic Factors (E) / เศรษฐกิจ 💰 – เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรต้องนำมาประเมินร่วมด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานและนโยบาย วงจรของธุรกิจภายในประเทศ เป็นต้น
  • Social Factors (S) / สังคม 👋 – สภาพสังคมโดยรวมก็มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณเช่นเดียวกัน เพราะลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ดังนั้นคุณควรวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร ข้อจำกัดทางสังคม ไลฟสไตล์ ทัศนคติ การศึกษา ฯลฯ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พวกเขายอมซื้อสินค้า/บริการจากคุณเหนือสินค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด
  • Technological Factors (T) / เทคโนโลยี 📱 – เทคโนโลยีอาจส่งผลได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อธุรกิจ ตลอดจนการเปิดตัวสินค้า/บริการใหม่ ๆ โดยปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วัฐจักรของเทคโนโลยี บทบาทของอินเตอร์เน็ต และเงินทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับจากรัฐ เป็นต้น

ประโยชน์ของ PEST Analysis

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ PEST Analysis จะกลายมาเป็นข้อมูลที่ช่วยด้านกระบวนการวางแผน การทำการตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ การจัดการโครงการ ตลอดจนการทำวิจัยทางการตลาดขององค์กร

และเพราะโลกของเราคือ VUCA World ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรด้วย PEST Analysis ช่วยให้เรามองเห็นความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อองค์กรทั้งเล็กและใหญ่ และนำมาวางแผนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจก่อนดำเนินการจริง ทำให้ได้ผลลัทธ์ที่สามารถคาดเดาได้มากขึ้น ลดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของสถานการณ์ และสร้างความเข้าใจ (Understanding) ให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นใจ

➡️ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ของการทำ PEST Analysis

  • ระดมความคิด จากหลาย ๆ คน ดูว่ามีปัจจัยภายนอกใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้บ้าง
  • จัดกลุ่มความคิด รวบเอาไอเดียที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน (จัดกลุ่มตาม PEST เสียเลย)
  • ประเมินระดับ พูดคุยกันถึงระดับความรุนแรง และจัดลำดับว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อองค์กรมากกว่ากัน
  • แชร์ผลลัพธ์ นำส่งผลการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้รับทราบ

#PESTanalysis #VUCA #VUCAworld #FastMiniMBA #MBA

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจด้วย PEST Analysis

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3 (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุบด้านการบริหารจัดการ  โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104