ทบทวนกลยุทธ์ HR รับมือยุค VUCA

ไม่ว่า Covid-19 จะยังอยู่หรือไป แต่ยังไงก็ตามธุรกิจจำเป็นต้องเดินหน้าและรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจคงไม่สามารถกลับไปสู่การดำเนินงานเหมือนอย่างในอดีตได้อีกต่อไป ผู้บริหารธุรกิจ  และ HR ในฐานะของ Strategic Partner จำเป็นต้องมองให้เห็นถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นในโลกยุค VUCA ที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ รวมทั้งหันกลับมาทบทวนกลยุทธ์ด้าน HR เพื่อรับมือกับยุค VUCA World นี้ให้ได้

7 สิ่งที่ HR จะต้องทบทวนเพื่อรับมือยุค VUCA World

1.ทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคน ตลอดจนตำแหน่งงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพราะยุค VUCA อะไร ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทบทวนโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน หน้าที่รับผิดชอบ จะทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะต้องมองภาพรวมที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนไป และวางแนวทางเพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้

2.เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงานในองค์กรและพัฒนาทักษะอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เท่าทันคู่แข่งและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงาน เช่น การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะทำให้พนักงานทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเมื่อลูกค้าเปลี่ยน วิธีการทำงานเปลี่ยน การพัฒนาทักษะและการปรับ mindset ของพนักงานในองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การวางแผนพัฒนาทักษะพนักงานนั้น HR ต้องมองไปถึงเส้นทางการเติบโตของพนักงานและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจตามมานั่นเอง

3.ปรับรูปแบบทำงานให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้น เช่น เปลี่ยนการทำงานเป็นรูปแบบ hybrid ที่เน้นผลสำเร็จของการทำงานมากกว่าการต้องเข้าทำงานที่ออฟฟิศในทุก ๆ วัน แต่ทั้งนี้ HR และหัวหน้างาน ก็ต้องควบคุมดูแลบริหารจัดการให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

4.ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานมากขึ้น เช่น การใช้ application ต่าง ๆ ในการประชุม หรือการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

5.เน้นการทำงานแบบ agile เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำงาน โดยการลดขั้นตอนงานเอกสาร แต่หันมาเน้นที่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมากขึ้น

6.ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นผลสำเร็จของงาน โดยจัดให้มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกับสถานการณ์

7.ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ให้ความสำคัญกับความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและค่านิยมสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทในระยะยาว

จะเห็นได้ว่าแนวทางการทำงานในยุคปัจจุบันนั้น ต้องอิงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหลัก ดังนั้นหากพนักงานไม่มีความรู้หรือเข้าใจ และไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทัน ย่อมส่งผลต่อธุรกิจในไม่ช้า ผู้บริหารและ HR จึงจำเป็นต้องใส่ใจและวางแผนการบริหารจัดการบุคลากรให้ดีที่สุด รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail : [email protected]

Facebook : FastMiniMba

Line : @Fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104