กลยุทธ์ฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด-19

กลยุทธ์ฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด-19

ถึงแม้ว่าโควิด-19 จะยังไม่จบสิ้นถาวร แต่เมื่อเริ่มมีการเปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำ จึงหนีไม่พ้นการฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด-19

ซึ่งการฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด-19 นี้ ธุรกิจจะต้องเผชิญกับความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านแรงงานที่เป็นผลสืบเนื่องจากความจำเป็นต้องลดพนักงานในยุคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโลกดิจิทัล ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว อันเป็นผลกระทบมาจากสงครามรัสเซียและยูเครนอีกด้วย ผู้บริหารจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การฟื้นฟูธุรกิจให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทที่เป็นอยู่

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแนวทางของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก จากการสำรวจ Great expectations: Global executives respond to business disruption โดย PwC ซึ่งได้แบ่งกลยุทธ์การฟื้นฟูธุรกิจเป็น 2 ด้าน คือ มาตรการการเติบโตของรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ การทบทวนกลยุทธ์องค์กร การขยายธุรกิจและตลาดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ การลงทุนในการสร้างศักยภาพใหม่ ๆ การออกแบบรูปแบบการปฏิบัติการใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การเสริมศักยภาพความสามารถด้านอีเอสจี การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน การยกระดับทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมที่มีอยู่ให้กับบุคลากร

ส่วนมาตรการลดต้นทุน ประกอบไปด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดต้นทุน การเร่งปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล การปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาวิธีการทำงาน

จะเห็นได้ว่า การฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด-19 นั้น ส่วนใหญ่ธุรกิจจะมองไปใน 3 แนวทางด้วยกัน คือ การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ และการเสริมสร้างศักยภาพความสามารถใหม่ ๆ โดยหันมาทบทวนกลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในนรูปแบบเดิม ๆ และที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้สามารถเดินหน้าอย่างเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลง เพราะหากบุคลากรไม่มีความรู้ ขาดความเข้าใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจย่อมไม่สามารถเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่นได้

ในขณะที่ Deloitte ได้ให้แนวทางในกู้คืนประสิทธิภาพของพนักงาน พร้อมวางรากฐานที่แข็งแรง เพื่อการเติบโตหลังโควิด-19 ดังนี้

1.Reflect การทบทวนและสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาและแก้ไข โดยผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังมุมมองต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินการ เพื่อการร่วมมือในการต่อสู้กับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

2.Recommit เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ผู้บริหารจึงควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานถึงการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีแรงใจในการร่วมต่อสู้ โดยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ถึงความสำคัญของพนักงาน เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร

3.Re-engage การให้ความสำคัญกับความผูกพันในองค์กรด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองทั้งความต้องการของพนักงานและทำให้ธุรกิจเติบโตในขณะเดียวกัน เพราะการทำงานเป็นทีมที่ดีเท่านั้นที่จะช่วยในการฟื้นฟูธุรกิจและก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง

4.Rethink ทั้งในด้านของงาน สถานที่ทำงาน และกำลังคน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อมเพื่อก้าวต่อไปในอนาคตมากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจควรมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น พร้อมปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้บริหารควรสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลตอบแทน

5.Reboot การเริ่มต้นใหม่ ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่สำคัญย่อมตกอยู่ที่ผู้บริหาร ที่ต้องมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ และเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือองค์กรให้เท่าทันโลก พร้อมนำองค์กรไปสู่ทิศทางที่สามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างเข้มแข็งแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญ ไม่ใช่แค่เพียงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารสูงสุดเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผู้บริหารทุก ๆ ระดับหรือแม้กระทั่งหัวหน้างาน ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันให้การฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด-19 เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3 (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุบด้านการบริหารจัดการ  โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104