7 ทักษะที่ผู้นำในยุค New Normal ต้องมี

7 ทักษะที่ผู้นำในยุค New Normal ต้องมี

องค์กรที่จะรอดพ้นจากความท้าทายในยุค New Normal นี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง และองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากขาดผู้นำ แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าผู้นำในยุค New Normal ต้องเป็นเช่นไร เรามาลองดูกันก่อนว่าคุณหรือผู้นำในองค์กรคุณอยู่ใน List ของผู้นำใน 9 ข้อนี้หรือไม่

1.มีไอเดียเยอะ จนลูกน้องไม่จำเป็นต้องคิดหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ

2.ทำงานทั้งวันทั้งคืน เพื่อเป้าหมาย จนลูกน้องเหนื่อย

3.ช่วยลูกน้องมากเกินไป เพราะกลัวว่าลูกน้องจะทำงานพลาด

4.ทำงานเร็วยิ่งกว่าจรวด จนลูกน้องตามไม่ทัน

5.ทำงานแทนลูกน้อง เพื่อความรวดเร็วทันใจ

6.มองโลกแง่ดีเกิน เชื่อว่าลูกน้องสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่

7.ปกป้องลูกน้อง จนไม่ได้เคยได้เจอกับปัญหา

8.เป็นผู้นำในทุก ๆ เรื่อง แต่ไม่เคยถามความเห็นลูกน้องเลย

9.ชอบความสมบูรณ์แบบ จนทำให้ลูกน้องรู้สึกกดดัน

ทั้ง 9 ข้อนี้ คือ ลักษณะของผู้นำที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ลิซ ไวส์แมน นักเขียนเกี่ยวกับภาวะผู้นำได้กล่าวไว้ ซึ่งหากผู้นำในองค์กรของคุณมีลักษณะดังกล่าว ยังไม่สายที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้กลายเป็นผู้นำในยุค New Normal ที่จะช่วยผลักดันและนำองค์กรไปสู่โลกยุคใหม่ โดยลักษณะและทักษะของผู้นำที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal มีดังนี้

7 ลักษณะและทักษะที่ผู้นำในยุค New Normal ต้องมี

1.มีใจที่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คิดบวก กล้าที่จะยอมรับและเปลี่ยนแปลงมุมมองของตนเอง กล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่ลึกซึ้ง มองเห็นทั้งความต้องการของตลาด โอกาส อุปสรรค และทางออกของความท้าทายต่าง ๆ สามารถประเมินสถานการณ์ วางแผนล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

2.ใส่ใจคนรอบข้าง และคนอื่น ๆ รวมทั้งมี Passion กับสิ่งที่รับผิดชอบหรือบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ นอกจากจะทำให้มีพลังในการทำงานแล้ว ยังสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและกำลังใจแก่ทีมงาน สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีม อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

3.สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและของพนักงานเข้าไว้ด้วยกันได้ เพราะการทำให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจในการทำงานได้ จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยผู้นำควรส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ผู้นำมีต่อพนักงาน อันจะทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในตัวผู้นำเช่นกัน

4.เป็นคนมีวินัย อดทน และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คนที่มีวินัยสูงจะสามารถบริหารจัดการชีวิต ให้มีความสมดุลลงตัว สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา

5.มีทักษะในด้านการสื่อสาร เพราะการสื่อสารจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทั้งการสื่อสารกับพนักงานในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการปฎิบัติใหม่ ๆ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร และคลายความวิตกกังวลของพนักงาน รวมทั้งการสื่อสารกับพันธมิตรธุรกิจที่จะร่วมมือกันในการฟื้นฟูธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการระดมความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

6.ทำงานแบบ agile ในโลกยุคดิจิทัล คือ มีทักษะการทำงานที่สามารถเชื่อมต่อคนในทีมให้ทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับสมรรถนะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้เท่าทันและสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัลได้ รวมทั้งสามารถสร้างความยืดหยุ่นและความว่องไวในการทำงาน พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7.เห็นความสำคัญของการพัฒนาและการรักษาคนเก่ง ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้น เพราะตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง การรับฟังความต้องการของพนักงาน การให้สวัสดิการที่เหมาะสม และมีเส้นทางการเติบโตในองค์กรที่ชัดเจน จะช่วยส่งเสริมให้คนเก่งอยากอยู่กับองค์กรมากขึ้น

โจทย์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่โลกยุค New Normal นี้ ไม่ใช่ที่การตระหนักถึงความสำคัญหรือรู้ว่าควรจะทำอย่างไร แต่อยู่ที่การลงมือปฏิบัติ และผู้นำจะต้องเป็นคนแรกที่จะควรเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่น ๆ ทั้งองค์กร

อย่างไรก็ตาม คำว่า “ผู้นำ” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ “เจ้าของธุรกิจ” หรือ “ผู้บริหารระดับสูง” เท่านั้น แต่หมายรวมถึงแม้กระทั่ง “หัวหน้างาน” “ผู้จัดการ” และรวมไปถึงพนักงาน ผู้ซึ่งต้องการที่จะก้าวสู่การเป็น key person ในองค์กรทุกคน

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104