Home » BDS.iT Package 11 : โปรแกรมบริหารจัดการยางสำหรับธุรกิจรถขนส่ง(TTMS) (ภายในองค์กร)

BDS.iT Package 11 : โปรแกรมบริหารจัดการยางสำหรับธุรกิจรถขนส่ง (TTMS)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ  :   BDS.iT 11 Package : โปรแกรมบริหารจัดการยางสำหรับธุรกิจรถขนส่ง (TTMS)

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :   11,190 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :   15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการ MSME กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยานยนต์ การขนส่ง การกระจายสินค้าและเดลิเวอรี่

  • สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนการบำรุงเกิดความคุ้มค่าจากการใช้งานยางสูงสุด
  • สามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานของยาง ประวัติการซ่อมบำรุง และเรียกดูประวัติย้อนหลังได้
  • มีระบบการคำนวณต้นทุน ความคุ้มค่า
  • มีระบบการจัดการเอกสาร
  • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการบำรุงรักษา
  • แสดงผลข้อมูลของยาง (Dash Board) การใช้งานกับรถทุกคันแบบ Real-Time
  • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ
  • ระบบการเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (FMS) พร้อมคู่มือการใช้งาน
  • การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud 12 เดือน
  • ประกันซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)

Scroll to Top