ราคาหลักสูตร 40,000 บาท

วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.   

เริ่ม 14 ส.ค. – 16 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อธุรกิจเกิดปัญหา คุณรับมือเป็น หรือ แค่แก้ไขได้ ?

cover leader 01

“ปัญหา” คำนี้ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับสิ่งใดเลย โดยเฉพาะกับธุรกิจของคุณ แต่อย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงปัญหา กลับเป็นไปได้ยาก ซึ่งมักจะเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เป็นปัญหาเล็ก หรือ ปัญหาใหญ่ และอยู่ที่ว่าใครสามารถรับมือกับปัญหานั้นได้ดีกว่ากัน หากไม่สามารถรับมือได้กับปัญหานั้นได้ ก็อาจจะส่งผลเสียกับธุรกิจของคุณได้ หรือ อาจจะถึงขั้นทำให้ธุรกิจคุณไปไม่รอดเลยก็ได้

ยิ่งเป็นยุคแห่งความผันผวน หรือ ความเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว การปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการควรทำ การที่กิจการจะไปต่อได้ หรือ ไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาใน ณ ขณะนั้นว่าสามารถเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มาก น้อยเพียงใด

Cover Ads Course 01

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

             Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการอบรมสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดกาความร และผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร ด้วยเนื้อหาคอร์สอบรมที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจ (Management) ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุคไม่แน่นอน การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด รวมไปถึงการบริหารการผลิต ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ที่ผู้บริหารทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA

New for VUCA

หลักสูตรเร่งรัดออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหารมือใหม่ยุค VUCA World โดยเฉพาะ

20 Courses 20 Instructor

20 วิชา โดย 20 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม
1. การบริหารธุรกิจในยุค VUCA WORLD
2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน
4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่
6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ
7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล
11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
12. นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ
13. Agile Management
14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ
16. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน
17. การบัญชีเพื่อการจัดการ
18. การเงินเพื่อการจัดการ
19. การตลาดเชิงกลยุทธ์
20. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

กำหนดการอบรม

สอนสด! โดยวิทยากรประสบการณ์ตรง 20 ท่าน

cover รูปวิทยากร

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

              ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมไม่น้อย 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำความรู้เเละทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งการบริหารคนและบริหารงาน
 • เปิดมุมมองเเละแนวความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเห็นแนวทางในการบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง
 • เพิ่มทักษะความสามารถในการบริหาร เพื่อก้าวสู่การเป็นส่วนสำคัญในองค์กร
 • รู้จักเพื่อนใหม่และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงาน

1. ช่องทางการสมัคร

  • สมัครผ่าน Online Application Form ทางหน้าเว็บไซต์ www.amec-ku.org
  • ส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดโบชัวร์) ทางอีเมล์ [email protected]

2. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
กรณีเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และไม่สามารถจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทางหลักสูตรฯ จะเปลี่ยนเป็นการอบรมออนไลน์แทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  061-440-8282