ราคาหลักสูตร 40,000 บาท

วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.   

เริ่ม 14 ส.ค. – 16 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Upgrade ตัวเองให้พร้อม ก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้จัดการหน้าใหม่

Cover Leader 02

คุณเองเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร/ผู้จัดการหน้าใหม่ โดยที่ตัวคุณเองอาจยังไม่มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร/ผู้จัดการ เพราะโอกาสไม่ได้มีมาง่าย ๆ ถ้าไม่คว้าเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่ หรือ คุณจะเป็นอีกคนที่ไม่อยากย่ำอยู่กับที่ อยากก้าวหน้าในอาชีพการงานจากพนักงานระดับปฏิบัติการสู่การเป็นผู้บริหาร จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับตำแหน่งใหม่ในอนาคต

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ 02/02

เลือกที่จะเรียนรู้ ฝีกฝน และพัฒนาตัวเองวันนี้ และนี่ คือ 12 คุณสมบัติของที่คนที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ลองเช็กดูสิว่าคุณพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้นหรือยัง 

1. สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้

2. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 

3. พัฒนาวิสัยทัศน์ และรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

4. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 

5. มีความรับผิดชอบ และรู้จักวางแผน

6. ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ใต้บังคับบัญชา

7. ฝึกสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

9. มีความยุติธรรม 

10. สามารถตัดสินใจได้ดี 

11. วางกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

12.รู้จักควบคุมสติ 

Cover Ads Course 02

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

             Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการอบรมสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดกาความร และผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร ด้วยเนื้อหาคอร์สอบรมที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจ (Management) ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุคไม่แน่นอน การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด รวมไปถึงการบริหารการผลิต ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ที่ผู้บริหารทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA

New for VUCA

หลักสูตรเร่งรัดออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหารมือใหม่ยุค VUCA World โดยเฉพาะ

20 Courses 20 Instructor

20 วิชา โดย 20 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม
1. การบริหารธุรกิจในยุค VUCA WORLD
2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน
4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่
6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ
7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล
11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
12. นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ
13. Agile Management
14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ
16. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน
17. การบัญชีเพื่อการจัดการ
18. การเงินเพื่อการจัดการ
19. การตลาดเชิงกลยุทธ์
20. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

กำหนดการอบรม

สอนสด! โดยวิทยากรประสบการณ์ตรง 20 ท่าน

cover รูปวิทยากร

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

              ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมไม่น้อย 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำความรู้เเละทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งการบริหารคนและบริหารงาน
 • เปิดมุมมองเเละแนวความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเห็นแนวทางในการบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง
 • เพิ่มทักษะความสามารถในการบริหาร เพื่อก้าวสู่การเป็นส่วนสำคัญในองค์กร
 • รู้จักเพื่อนใหม่และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงาน

1. ช่องทางการสมัคร

  • สมัครผ่าน Online Application Form ทางหน้าเว็บไซต์ www.amec-ku.org
  • ส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดโบชัวร์) ทางอีเมล์ [email protected]

2. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
กรณีเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และไม่สามารถจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทางหลักสูตรฯ จะเปลี่ยนเป็นการอบรมออนไลน์แทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  061-440-8282