ราคาหลักสูตรออนไลน์ 30,000 บาท

  วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.   เริ่ม 28 ส.ค. – 6 พ.ย. 2564 

(ยกเว้น วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) 

อบรมผ่านระบบ ZOOM

รายละเอียดเนื้อหาแต่ละวิชา

1. การบริหารธุรกิจในยุค VUCA WORLD (Business Administration in the VUCA WORLD ) 3 ชั่วโมง

     เข้าใจถึงความเป็นไปของยุค VUCA World และความสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้ถึงแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการ หลักการบริหาร ตลอดจนแนวทางในการบริหารงานในยุค VUCA World

2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics) 3 ชั่วโมง

     เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งในเรื่องของลักษณะของกำไรและการวัดผลกำไร การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดนโยบายการผลิต การตัดสินใจลงทุน รวมไปถึงการตั้งราคาสินค้า

3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน (Strategic Management in the Age of Uncertainty) 3 ชั่วโมง

     เข้าใจแนวคิดและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในยุค VUCA World เรียนรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม

4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น (Principle Business Law) 3 ชั่วโมง

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องรู้

5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่ (The New Manager’s Role) 3 ชั่วโมง

ทำความเข้าใจถึงบทบาทของผู้จัดการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่องค์กรกำหนด บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ รวมไปถึงเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งในด้านการวางแผนงาน การจัดการงานและหน่วยงาน การโน้มน้าว การควบคุม การสนับสนุนทีม ตลอดจนการพัฒนาทีมและตนเอง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน

6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ (Team Management and Leadership) 3 ชั่วโมง

เจาะลึกถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การและจิตวิทยาเพื่อใช้ในการบริหารทีม ทั้งในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน ทั้งในส่วนของการสื่อสารและการบริหารความขัดแย้ง

7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making Techniques in Business) 3 ชั่วโมง

เรียนรู้ประเภทของการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ ข้อจำกัดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ พร้อมเทคนิคการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง

8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) 3 ชั่วโมง

เข้าใจภาพรวมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและรักษาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน และการบริหารผลปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง (Business Communication and Negotiation) 3 ชั่วโมง

เข้าใจพื้นฐานการสื่อสารและการสื่อความโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จ

10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล(EFFECTIVE BUSINESS PRESENTATIONS) 3 ชั่วโมง

เจาะลึกแนวคิดและหลักการเพื่อการนำเสนอในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ทั้งสำหรับการนำเสนอเป็นกลุ่มและรายบุคคล การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ การเลือกข้อมูล การจัดการข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อซักถาม

11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ (Information & Technology for Business) 3 ชั่วโมง

ทำความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในยุค VUCA World พร้อมเปิดมุมมองการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

12. นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking and Innovation) 3 ชั่วโมง

เข้าใจถึงความหมายของนวัตกรรม ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม กระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการคิดเชิงออกแบบกับการประยุกต์ใช้ในองค์กร

13. Agile Management 3 ชั่วโมง

แนวคิดการทำงานยุคใหม่ หรือ Agile คืออะไร หัวใจสำคัญและหลัก 12 ข้อของ Agile กรอบการทำงานแบบ Scrum และวิธีการทำงานของ Scrum การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Agile และข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้ Agile

14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 3 ชั่วโมง

แนวคิดและกระบวนการในการประเมินผลการปฎิบัติงาน การให้ผลตอบแทนการทำงาน รวมทั้งการปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานให้ดีขึ้น พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น KPI และ OKRs ที่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน

15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ (Project Management) 3 ชั่วโมง

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการแบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่โครงสร้างของโครงการ การประเมินโครงการ การวางแผนโครงการ การวางแผนทรัพยากร การวางแผนงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าและการควบคุมโครงการ ไปจนกระทั่งถึงการปิดโครงการ

16. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน (Operation & Supply Chain Management) 3 ชั่วโมง

เรียนรู้แนวคิดการออกแบบกระบวนการทำงานและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดซื้อและจัดหา การเลือกสถานที่ การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง รวมทั้งการบริหารต้นทุน และการจัดการแบบลีน

17. การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting) 3 ชั่วโมง

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของระบบบัญชีภายใน เพื่อการวัดและประเมินผลประกอบการของธุรกิจ ทั้งเรื่องงบประมาณ ระบบต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร รวมทั้งการใช้สารสนเทศทางบัญชีประกอบการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุมภายในกิจการ

18. การเงินเพื่อการจัดการ (Managerial Finance) 3 ชั่วโมง

เรียนรู้พื้นฐานด้านการจัดการการเงิน สภาวะแวดล้อมทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ความเสี่ยงและค่าของเงินตามเวลา รู้จักงบการเงิน เรียนรู้การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน รวมทั้งการตัดสินใจลงทุนและงบประมาณเงินทุน

19. การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 3 ชั่วโมง

เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อใช้ในการกำหนดส่วนแบ่งตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ 4P’s ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

20. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) 3 ชั่วโมง

เท่าทันกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านเป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ (Strategy) และยุทธวิธี (Tactic) รวมทั้งเรียนรู้ตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketing) การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างตราสินค้า การส่งเสริมการตลาดและวิธีการวัดผล การประสานระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดดิจิทัล การใช้กลยุทธ์การนำเสนอเนื้อหา (Content Marketing) อีเมล (Email Marketing) และเครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูล (Search Engine) รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)