ราคาหลักสูตรออนไลน์ 30,000 บาท

  วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.   เริ่ม 28 ส.ค. – 6 พ.ย. 2564

  (ยกเว้น วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) 

อบรมผ่านระบบ ZOOM