ราคาหลักสูตรออนไลน์    30,000 บาท

  วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.   เริ่ม 28 ส.ค. – 6 พ.ย. 2564

   (ยกเว้น วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) 

อบรมผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 26 เม.ย. 64

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการในยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน

Fast mini Introduction

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือจากบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) เปิดสอน Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจเร่งรัดระยะสั้น เน้นกลุ่มผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ “หน้าใหม่” โดยจัดสอนองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้าน ครอบคลุม 60 ชั่วโมงเรียน ด้วย 20 หัวข้อบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน 

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่สามารถสะท้อนถึงโลกยุคปัจจุบันที่มีลักษณะแบบ VUCA ได้อย่างชัดเจน โดย VUCA คือ แนวคิดเกี่ยวกับสภาวะโลกในยุคปัจจุบันที่ประกอบไปด้วย ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) เริ่มแรกใช้ในวงการการทหารกล่าวถึงโลกสมัยใหม่ภายหลังสงครามเย็น และต่อมาได้กลายมาเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอถึงความท้าทายในการทำธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน บุคลากรของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารในทุกระดับ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการควรตระหนักว่าธุรกิจอาจกำลังเผชิญความเสี่ยงในรูปแบบใดบ้าง เพื่อเตรียมตัวรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

“หลักสูตร Fast Mini MBA ของเรา มุ่งเน้นสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารอย่างรอบด้านและทันสมัย ให้กับผู้จัดการและผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางที่เพิ่งเริ่มมีประสบการณ์ ผู้จัดการใหม่หลาย ๆ ท่านที่ก้าวขึ้นมาจากการเป็นสายปฏิบัติการมาก่อนและยังไม่มีความรู้ในด้านการบริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว เนื่องจากสภาพของโลกในยุคปัจจุบัน เราไม่สามารถเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบในอดีตได้แล้ว โดยรูปแบบการเรียนที่ใช้จะเน้นให้ผู้เรียนช่างสังเกต และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารหลาย ๆ ด้านรวมกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กรเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งโดยการสร้างรากฐานจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน” ดร.ไพฑูรย์ เสริม

ตัวอย่างหัวข้อที่โดดเด่นในหลักสูตรนี้ ได้แก่ 1) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทนการทำงาน การปรับปรุงระบบและวิธีการทำงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น KPI และ OKRs ที่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร โดย คุณพรทิพย์ กองชุน COO และ Co-Founder บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด 2) เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making Techniques in Business) เรียนรู้ประเภทของการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ เครื่องมือ ข้อจำกัด รวมถึงเทคนิคในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ 3) การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล (EFFECTIVE BUSINESS PRESENTATIONS) เจาะลึกแนวคิดและหลักการเพื่อการนำเสนอในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ การเลือกข้อมูล การจัดการข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อซักถาม โดย ดร.ศรัญญา เสนสุภา CCO และ Co-Founder บริษัท ดูเรียน คอร์ปอเรชัน จำกัด นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีหัวข้อบรรยายอื่น ๆ รวม 20 หัวข้อ ที่ผู้บริหารและผู้จัดการในยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน อย่างในปัจจุบันต้องทราบ

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program) หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ 

Facebook Page : Fast Mini MBA

LINE : @fastminimba

Email : [email protected]

โทร : 061-440-8282