O2O Marketing เรื่องสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม

เชื่อว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจต้องเคยได้ยินคำว่า O2O มาแล้วบ้าง ย่อมาจาก Online to Offline หรือ Offline to Online (แบบใดก็ได้) หมายถึง กลยุทธ์การตลาดแบบผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์นั่นเอง

Natthorn

26 มีนาคม 2021