Agile แนวคิดในการทำงานขององค์กรยุคใหม่

หัวใจหลักของแนวคิดแบบ Agile คือการปรับปรุงกระบวนการให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร เพราะตัวแปรหลักของแนวคิดนี้ก็คือวัฒนธรรมขององค์กร ที่แต่ละองค์กรมีไม่เหมือนกัน

Admin

28 กรกฎาคม 2022