Design Thinking เรื่องที่ผู้นำต้องเข้าใจ

Design Thinking เป็นแนวการใช้ความคิดแบบใหม่ ที่จะให้ความสำคัญในการใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ต่างไปจากวิธีการคิดแบบเดิมที่มักจะใช้ “ปัญหา” เป็นตัวนำในการแก้ไขปัญหา เรียกวิธีการคิดแบบนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า Human Centered Design

Natthorn

18 กรกฎาคม 2022