HR กับการพัฒนาองค์กรยุค New Normal

การพัฒนาองค์กรในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องอย่างทุกวันนี้ บทบาทหน้าที่หลักก็คงจะหนีไม่พ้น HR เพราะเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาองค์กรโดยตรง โดยเฉพาะการคัดเลือกคนในตำแหน่งต่าง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กร HR ในยุคสมัยนี้จะต้องรู้เท่าทันในทั้งในเรื่องของ Generation และ Technology ที่เปลี่ยนแปลงไป

Admin

13 มกราคม 2021