“ลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจ”ได้ด้วยเทคนิคนี้

PEST Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological)

Natthorn

12 กรกฎาคม 2022